สสส. - มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จับมือ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จัดอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” เน้นสร้างความเข้าใจในกฎหมาย พร้อมเดินหน้าสู่การถ่ายทอดและปฏิบัติ"
 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และจุดจัดการเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 โดยมีนักเรียนแกนนำ Gen Z จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 34 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 17 แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 3 แห่ง และ Node เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงใหม่

 

หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” จัดทำขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน Gen Z ให้มีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน และสามารถนำไปใช้ สื่อสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเพื่อน ๆ ในชมรม Gen Z รวมถึงสามารถเรียนรู้ถึงหลักการเฝ้าระวัง แนวทาง และวิธีการส่งต่อข้อมูลการละเมิดให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ในบริบท Gen Z ได้

 

การอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” เน้นกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนตระหนักว่า “ทำไมต้องปกป้อง Gen Z จากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” โดยกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนานวัตกรรมกระบวนการและสื่อการเรียนรู้ ที่สามารถทำให้เรื่องกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายและเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมยาสูบผ่านสถานีฐานต่าง ๆ อีกด้วย

ขณะเดียวกัน น้อง ๆ ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ยังได้ร่วมวางแผน สร้าง แคมเปญรณรงค์ Gen Z Gen Za ! ท้าชนบุหรี่ไฟฟ้า ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok พร้อมแลกเปลี่ยนผลงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป.