มะขามหวานพันธ์ุดี Gen Z เพชรบูรณ์ รุ่นที่ 4.0 เริ่มแล้ว
 
เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2565 #มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ร่วมกับ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy
หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมจิตร รอดเรือง รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติราชการในตำแหน่งรอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน
 
 

 
โดยนางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในนาม ตัวแทนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ผู้จัดโครงการอบรมในครั้งนี้ กล่าวว่า หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” ได้จัดทำขึ้นเพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน Gen Z GenStrong ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็น กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน และสามารถนำไปใช้สื่อสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเพื่อน ๆ ในชมรม Gen Z GenStrong รวมถึงสามารถเรียนรู้ถึงหลักการเฝ้าระวัง แนวทาง และวิธีการ ส่งต่อข้อมูลการละเมิดให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ในบริบท Gen Z ได้ ซึ่งกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพจะเน้นกิจกรรม Active Learning เรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ ในลักษณะกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ Gen Z สามารถเชื่อมโยงความรู้เรื่องกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อ หรือกิจกรรมการเรียนรู้ และ เป็นการ Workshop ระดมสมอง ระดมความคิด เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และพื้นที่ชุมชนของตัวเอง

 
โดยกลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย แกนนำนักเรียน Gen Z จำนวน 92 คน โรงเรียน ภายใต้สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 39 แห่ง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์อีก 1 แห่ง คุณครูผู้ดูแล หรือครูที่ปรึกษาชมรม Gen Z 40 ท่าน ทีมพี่เลี้ยงแกนนำ Gen Z เพชรบูรณ์ 12 คน รวม 132 คน
 
ทั้งนี้ จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2564 พบว่า จากจำนวนประชากร อายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น 57 ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ 9.9 ล้านคน หรือ ร้อยละ 17.4 โดย กลุ่มอายุ 25-44 ปี มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด คือ ร้อยละ 21.0 ซึ่งข้อมูลผลการสำรวจ ยังพบว่า 60.8% ของนักสูบหน้าใหม่ เป็นผู้ที่มีอายุ ระหว่าง 15 – 19 ปี สูงถึง 9.5 แสนคน
 
ขณะที่ อัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2564 สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีผู้สูบบุหรี่จำนวน 132,285 คน คิดเป็น 17.90 % และเป็นลำดับที่ 38 ของประเทศ ซึ่งสถิตินี้ยังนับว่าสูงและน่าเป็นห่วงเพราะบุหรี่ก่อความสูญเสียมหาศาล ต่อผู้สูบ ครอบครัว และประเทศชาติ
ดังนั้น การช่วยปกป้องนักสูบหน้าใหม่นอกจากจะเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจกับแกนนำเด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวแทนเด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันตัวเอง เพื่อน ๆ พี่น้อง ผ่านกระบวนการอบรมและรับการพัฒนากระบวนการในด้านต่าง ๆ เพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ และส่งความรู้ต่อไปในกลุ่มสถานศึกษา ชุมชน และสังคมต่อไป