มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชน Gen Z GenStrong ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็น กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน และสามารถนำไปใช้ สื่อสาร เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับเพื่อน ๆ ในชมรม Gen Z Gen Strong

 รวมถึงสามารถเรียนรู้ถึงหลักการเฝ้าระวัง แนวทาง และวิธีการส่งต่อข้อมูลการละเมิดให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ในบริบท Gen Z ให้กับแกนนำนักเรียน Gen Z จังหวัดขอนแก่น จำนวน 24 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมคุณครูที่ปรึกษา 1 ท่าน จำนวนทั้งสิ้น 92 คน ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร โรงรียนจระเข้วิทยายน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมัลคลาภิเษก โรงเรียนโนนหันวิทยายน โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โรงเรียนพูวัดพิทยาคม โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม โรงเรียนมัธยมหนองเขียด