เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา Gen Z Academy จัดอบรมหลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” จัดโดย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี ให้กับแกนนำนักเรียน Gen Z กทม. จำนวน 74 คน จาก 37 โรงเรียน Node เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ คุณครูผู้ดูแล หรือครูที่ปรึกษาชมรม Gen Z โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 111 คน

 

เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2